سطر
استاد میرخانی
شاخه : نستعلیق
  • درآمدی بر خوشنویسی ایرانی
  • ۲۹ تیر ۱۳۹۳
  • درباره نویسنده حمیدرضا قلیچ خانی (۳۱/۴/۱۳۴۷) تهران . فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ، خوشنویس و دارای مدرک دکتری از دپارتمان فارسی ..