سطر
استاد میرخانی
شاخه : نستعلیق
  • کسب مقام اول جشنواره خوشنویسی رضوی
  • ۲۸ مرداد ۱۳۹۳
  • کسب مقام اولی استاد مجتبی شریفی مدرس برجسته انجمن خوشنویسان اصفهان را در جشنواره ملی خوشنویسی رضوی به حضور این هنرمند شایسته و کلیه هنرمندان و خوشنویسان اصفهان تبریک ..