سیاه مشق
استاد میرزا غلامرضا اصفهانی
شاخه : نستعلیق